Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GoldDerma

§1

Definicje

 1. Sklep internetowy GoldDerma [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia 
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin
 5. Strona – Sprzedawca lub Klient
 6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego
 7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Sprzedawca – BC Adrian Czarnocki Poprawna 138K 03-984 Warszawa NIP 8231596103
 10. Właściciel sklepu – BC Adrian Czarnocki Poprawna 138K 03-984 Warszawa NIP 8231596103
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
 12. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w polskich złotych wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).

§2

Postanowienia ogólne

 Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem internetowym.
 2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę GoldDerma.  Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie lub drogą elektroniczna.
 3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § III. ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

§ 3

Rejestracja i składanie Zamówień

 Zamówienie Klienta uważa się za złożone po:

1)     zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu

2)     wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub

3)     wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i dokonaniu wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności można dokonać w kolejnych krokach po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

 1. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 4

Dostawa Towaru

 Sprzedawca dostarcza zamówione Towary zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub Paczkomatów InPost.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.
 2. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od 1 do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
 3. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).

Dostawa realizowana jest w dni robocze.

§ 5

Płatności

 1.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1)     za pobraniem, przy odbiorze Towaru,

2)     przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy przekazanyw mailu potwierdzającym zamówienie,

3)     za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online PayU.

 1. Koszty dostawy określone są w zakładce Dostawa.

§ 6

Procedura reklamacji

 Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i dostarczona wraz z reklamowanym Towarem na adres: BC Adrian Czarnocki Poprawna 138K Warszawa03-984. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, opis stwierdzonej niegodności i żądanie Klienta. Do reklamacji powinien zostać załączony dowód zakupu. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  
 3. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 4. W momencie odbioru przesyłki zawierającej Towar Klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania, zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

§7

Odstąpienie od umowy 

 Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

 1. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może, ale nie musi złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VII.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru. W szczególności dotyczy to artykułów kosmetycznych.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Klient.
 5. Towar powinien być zwrócony wraz z oświadczeniem lub formularzem odstąpienia od umowy na koszt klienta na adres: BC Adrian Czarnocki Poprawna 138K 03-984 Warszawa.

 §9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Zarejestrowanie Konta i dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel sklepu prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BC Adrian Czarnocki z siedzibą w Warszawie, przy Poprawna 138K 03-984 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak udzielenia zgody przez Klienta może uniemożliwić świadczenie przez Sklep usług, w tym usługi założenia i prowadzenia Konta oraz realizację złożonego zamówienia.
 4. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz bezpłatnych wiadomości email i sms, zawierających m.in. informacje na temat nowych promocji i możliwości uzyskania dodatkowych rabatów. Z usługi newslettera oraz otrzymywania wiadomości email i sms można zrezygnować w każdym czasie, klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizowania tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem na adres: BC Adrian Czarnocki Poprawna 138K 03-984 Warszawa
 6. Sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie serwisu, zalecane jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§10

Prawa autorskie

 Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli. 

§11

Wysyłka ankiet

 1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres email zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 12

Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji email.
 2. Jeżeli  w czasie, jaki upłynął  od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje Uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 §13

Postanowienia końcowe

 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem  w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.